Internethandel, postorder- och telefonförsäljning regleras i distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Lagen gäller även finansiella tjänster, till exempel om du tecknar ett sparkonto på internet.

OM TF BANK

TF Bank AB, organisationsnummer 556158-1041, Box 947, 501 10 Borås. Telefonnummer kundtjänst 033-722 35 20. TF Bank är en bank som har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva bankverksamhet. Tillsynsmyndighet är Finansinspektionen,www.fi.se. TF Bank erbjuder lån i Sverige, Norge, Finland Estland och Polen och sparkonton i Sverige och Finland. Vi har idag 70 000 kunder under varumärkena Credento, Halens Privatlån, Cellbes Privatlån, och TF Sparkonto Plus. Verksamheten bedrivs främst från Borås.

 

TJÄNSTER

TF Sparkonto Plus

Vårt sparkonto Plus är ett inlåningskonto med rörlig ränta. Räntan räknas för samtliga kalenderdagar under året. Ränta på belopp som sätts in på kontot räknas från och med dagen efter insättningsdagen. På uttaget belopp räknas ränta till och med dagen före uttagsdagen. Räntan gottskrivs kontot vid utgången av varje år per den 31/12 eller då kontot avslutas. Banken är enligt gällande lagar och bestämmelser skyldigt att innehålla skatt på räntan vid avslut av konto och i samband med kapitalisering av räntan vid årsskiftet. För närvarande innehåller Banken trettio (30) % av kapitaliserad ränta i preliminär skatt. Kontot har ingen bindningstid. Insättning till sparkontot görs via plusgiro eller bankgiro.

Kontohavaren får maximalt sätta in SEK 1 000 000. Två fria uttag per kalenderår tillåts. Fler uttag medför att uttagsavgift debiteras i enlighet med av Banken vid var tid tillämpade principer, för närvarande 1 % av uttaget belopp. Ingen uppläggningsavgift. Fullständiga villkor och mer information om vårt sparkonto finnshär. Sparkontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

ÅNGERRÄTT

Enligt distansavtalslagen gäller ångerrätt för kontoavtal som ingåtts på distans.

Ångerfristen är fjorton (14) dagar från den dag då avtalet ingåtts. Banken ska meddelas antingen muntligen per telefon 033-722 35 20 eller skriftligen till TF Bank, Box 947, 501 10 Borås, info@tfbank.se för det fall att Kontohavaren vill utnyttja sin ångerrätt.

INFORMATION OM DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (PDF)